Jogi nyilatkozat

Tájékoztató a weboldalon szereplő információk jogi vonzatáról

1. Általános tájékoztatás

1.1. A www.zankaszallas.hu weboldalt az Erzsébet Táborok Kft. (a továbbiakban: Megbízó) megbízásából az Abaco.hu Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Megbízó adatai: 
Székhely: 8251 Zánka, Hrsz. 030/15.

Képviselő: Ledvényi Csaba ügyvezető

Cégjegyzékszám: 19-09-521440

Adószám: 25510410-2-19

A Szolgáltató adatai:

Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 17-21. 3. em.

Képviselő: Horváth Balázs ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01-09-909106

Adószám: 14553642-2-42

E-mail: hello@abaco.hu


1.2 A szolgáltatás során felhasználónak minősül a www.zankaszallas.hu weblap (továbbaikban: Weboldal) látogatója illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi (a továbbiakban Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó a Weboldal szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.

1.3 A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az oldalon megtalálható más dokumentum, a Jogi Nyilatkozat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra nézve.

2. A Weboldal célja: a Zánkai Erzsébet-táborban elérhető, szálláshelyekkel és rendezvényszervezéssel kapcsolatos szolgáltatások, valamint az azokhoz kapcsolódó információk ismertetése, bemutatása.

3. Szerzői jogok

3.1 A Weboldalon, illetve azzal összefüggésben használt valamennyi szövegen, videón, képen és más tartalmon, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldásokon fennálló valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog – különösen, de nem kizárólag szerzői és védjegyjogok, a domainnevekhez fűződő jogok valamint a know-how – kizárólagos jogosultja a Megbízó.

3.2. A Weboldalt megtekintő Felhasználó a Weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására - azaz on-line hozzáférésre, a Weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

3.3. A Felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, reprodukálására nyilvános közzététel céljából, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

3.4 A Weboldal eredeti tartalma, illetve bármilyen alkotóelemének másodközlése esetén –– a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásakor is –– meg kell felelnie többek között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, és a Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

4. Felelősség a szolgáltatásért

4.1. Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a Weboldalra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. A Szolgáltató nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Weboldalon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.

4.2. A Szolgáltató nem garantálja a Weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

4.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el, a Weboldal elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse.

4.4 Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért Weboldal ezekben a saját felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, Weboldal birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

4.5 A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a cselekményre irányadó elévülési időn belül áll fenn.

5. Adatvédelem

5.1 A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásait maradéktalanul betartja

5.2 A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai a Szolgáltató adatbázisába kerülnek.

5.3. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe.

6. Kapcsolódó honlapok

6.1 A Szolgáltató weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. Az ott elhelyezett tartalmak szerzői jogi jogosultja a honlap tulajdonosa, kezelője.

6.2 A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató Weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

6.3 A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez Szolgáltató Weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

7. Jogkövetkezmények

7.1. A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges - azaz a polgári jogi és büntetőjogszabályokban, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt - jogi lépéseket.

7.2. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

8.1 A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a Weboldal ezen részén értesíti Felhasználóit.